Algemene Voorwaarden


 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Coachingssalon Het Geestige Lichaam en een cliënt waarop Coachingssalon Het Geestige Lichaam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. INSPANNINGEN Coachingssalon Het Geestige Lichaam

Coachingssalon Het Geestige Lichaam zal de behandelingen en workshops naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Coachingssalon Het Geestige Lichaam zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. AFSPRAKEN, BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

De cliënt moet verhindering voor een één op één afspraak in de praktijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Coachingssalon Het Geestige Lichaam melden.

Bij het boeken van een cursus/ workshop moet de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de eerste cursusdag/ workshopdag een annulering aan Coachingssalon Het Geestige Lichaam melden.
Bij een meerdaagse workshop, waarbij een cliënt gedurende het verloop één of meerdere dagen verhinderd is, is restitutie op het reeds betaalde bedrag niet mogelijk.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Coachingssalon Het Geestige Lichaam het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Coachingssalon Het Geestige Lichaam komt, mag Coachingssalon Het Geestige Lichaam de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien u gebruik maakt van een voucher/bon dan dient u deze ten alle tijden mee te nemen naar de salon. Heeft u deze voucher niet bij u dan kunnen wij u geen behandeling geven.

Coachingssalon Het Geestige Lichaam moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Op het moment van inschrijven voor een behandeling, les, cursus of reis gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde tarief zoals vermeld op de website. De betaling dient uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Betaling van een reis geschiedt per omgaande na ontvangst van de factuur van de locatie houder.  Annuleringsvoorwaarden van locatie houder zijn van toepassing.

Betaling van behandelingen of losse lessen en sessies worden achteraf gedaan, contant of per factuur. Bij inschrijvingen minder dan 15 dagen voor aanvang van een cursus dient het inschrijfgeld per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Coachingssalon Het Geestige Lichaam heeft het recht de reservering te laten vervallen. De betalingsverplichting voor de deelnemer blijft bestaan.

Coachingssalon Het Geestige Lichaam heeft het recht een cursus, behandeling, reis, les of sessie te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent/behandelaar of overmacht. In geval van annulering door Coachingssalon Het Geestige Lichaam  heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk om te controleren of een annulering door Coachingssalon Het Geestige Lichaam op tijd en in goede orde is ontvangen.

Als de deelnemer niet in staat is een geboekte cursus, behandeling, les of sessie bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. Coachingssalon Het Geestige Lichaam ontvangt uiterlijk 24 uur voor aanvang de gegevens van de persoon die de boeking overneemt.

Coachingssalon Het Geestige Lichaam heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, behandeling, les of sessie.

Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Coachingssalon Het Geestige Lichaam niet opvolgen, kunnen uit de cursus, behandeling, les of sessie verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgelden.

Deelname aan een cursus, behandeling, les of sessie is geheel op eigen risico. Coachingssalon Het Geestige Lichaam is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de cursus, behandeling, les of sessie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Coachingssalon Het Geestige Lichaam.

Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Acties: niet geldig in combinatie met andere kortingen of (kortings)acties.

 1. BETALING

Coachingssalon Het Geestige Lichaam vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien de betaling per factuur wordt voldaan, kan het zijn dat dit een vooruitbetaling betreft. In dat geval hanteert u de aangegeven betalingstermijn of de hierover gemaakte mondelinge aanvullende afspraak.

 1. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Coachingssalon Het Geestige Lichaam vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Coachingssalon Het Geestige Lichaam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Coachingssalon Het Geestige Lichaam neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt digitaal op een klantenkaart. Coachingssalon Het Geestige Lichaam behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. GEHEIMHOUDING

Coachingssalon Het Geestige Lichaam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Coachingssalon Het Geestige Lichaam verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Coachingssalon Het Geestige Lichaam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Coachingssalon Het Geestige Lichaam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Coachingssalon Het Geestige Lichaam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon.

 1. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Coachingssalon Het Geestige Lichaam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Coachingssalon Het Geestige Lichaam meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Karen Schilder-van der Meer. Coachingssalon Het Geestige Lichaam moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Coachingssalon Het Geestige Lichaam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 1. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Coachingssalon Het Geestige Lichaam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Coachingssalon Het Geestige Lichaam en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 1. AANVULLEND OP MASSAGES
 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Bij Coachingssalon Het Geestige Lichaam worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 • Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk, zwangerschap en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 • Coachingssalon Het Geestige Lichaam is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Coachingssalon Het Geestige Lichaam aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 1. AANVULLEND OP COACHING
 • Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coachingssalon Het Geestige Lichaam en haar cliënten voor wat betreft persoonlijke consulten. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door Coachingssalon Het Geestige Lichaam. Er wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden via het aangegeven veld op het intake formulier.
 • Definities
  De coach is degene die het consult verzorgt, de cliënt is de persoon die zich heeft aangemeld. Een consult is de individuele sessie met de coach.
 • Uitvoering van de opdracht
  Coachingssalon Het Geestige Lichaam streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden is Coachingssalon Het Geestige Lichaam hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. De met Coachingssalon Het Geestige Lichaam gesloten overeenkomst leidt voor Coachingssalon Het Geestige Lichaam tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 • Auteursrecht
  Het auteursrecht is geldig op alle door de coach verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
 • Aansprakelijkheid
  Coachingssalon Het Geestige Lichaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door de coach verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door de coach tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, emails e.d. gedaan. Coachingssalon Het Geestige Lichaam sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het coachingstraject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 • Contra-indicaties
  Coachingssalon Het Geestige Lichaam leent zich niet voor psychiatrische ziektebeelden. Indien wenselijk kan Coachingssalon Het Geestige Lichaam, in samenspraak met de huisarts, aanvullend van dienst zijn.

Het is te doen gebruikelijk dat Coachingssalon Het Geestige Lichaam de desbetreffende huisarts op de hoogte stelt indien cliënt besluit om gebruik te maken van de hulpverlening.

 1. DISCLAIMER

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Coachingssalon Het Geestige Lichaam zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Coachingssalon Het Geestige Lichaam geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Coachingssalon Het Geestige Lichaam niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.