Privacyverklaring


Privacyverklaring

Om mijn diensten aan jou te kunnen verlenen, heb ik jouw persoonsgegevens nodig. In deze verklaring lees je hoe Coachingssalon Het Geestige Lichaam omgaat met jouw gegevens. Ik doe mijn uiterste best om die te beschermen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Karen Schilder- van der Meer, eigenaar Coachingssalon Het Geestige Lichaam, Registratienummer Kamer van Koophandel: 61632414

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens
Als je gebruikmaakt van mijn diensten, verstrek je jouw persoonsgegevens zodat ik mijn diensten kan verlenen. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op een andere manier. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens in het kader van het coachtraject verkrijg van derden.

Coachingssalon Het Geestige Lichaam verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • geboortedatum en –plaats
  • geslacht
  • werkervaring
  • competenties en interessegebieden
  • gespreksverslagen
  • inhoud van communicatie
  • gezondheid
  • godsdienst of levensovertuiging
  • afkomst
  • seksuele leven of voorkeur

Coachingssalon Het Geestige Lichaam verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • onderhouden van contact;
 • bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • van het cliëntenbestand;
 • administratieve handelingen, zoals planning;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren die we sluiten voor jouw coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Daarnaast verwerkt Coachingssalon Het Geestige Lichaam persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • verbeteren van diensten;
 • beschermen van financiële belangen;
 • beveiligen en beheren van systemen.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals bij de controle van de beroepsvereninging, of voor it-doeleinden. Deze derden mogen jouw gegevens alleen verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Ik zal jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt door diensten van Google Drive en Analytics. Google is EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, en houdt zich aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ze bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van jouw gegevens
Coachingssalon Het Geestige Lichaam neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies
Coachingssalon gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om je privacy te beschermen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Als blijkt dat er onjuistheden zijn, kun je verzoeken om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen of kun je bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: karen@hetgeestigelichaam.nl

Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kunnen eveneens gemaild worden aan:karen@hetgeestigelichaam.nl Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.